زنبق لطفی، از مجموعه‌ی «اینجا اکنون» – گروه یک – طراحی با تکنیک ترکیبی روی پانل چوبی و پارافین

→ بازگشت به «حوض پنجم»