معیرالممالک به همراه تنی چند از بانوان اروپایی در کنار در ورودی هرم بزرگ خوفو
مردی که در درگاه ایستاده است رئيس گمرك‌خانه‌ي بندري دولت ایران در مصر است.

→ بازگشت به «با کاروان جیزه»