نمای ورودی موزه‌ي آثار باستانی مصر درمنطقه‌ي ازبکیه‌ي شهر قاهره
در تصویر معیرالممالک چتری سفید در دست دارد و فردي كه در درگاه ایستاده، رئيس گمرك‌خانه‌ي بندري ایران در مصر است .

→ بازگشت به «با کاروان جیزه»