مالورد یکی از قهرمان‌های فولکلور مکزیک است. الگویی شبیه به رابین‌هود که از ثروتمندان می‌دزد و به فقیران کمک می‌کند. نشان چوبی مالورد هنگام دستگیری ضبط شده و کنار سکه‌ها جمع‌آوری شده است.

→ بازگشت به «غیرضروری»