بازار ساغری‌سازان در شهر رشت. در تصویر، مسجد ساغری‌سازان و گلدسته‌ی آن دیده می‌شود اما امروزه از مناره‌ی آن اثری به جا نمانده است. این مناره بعد از زلزله‌ی سال ۱۳۶۹ از بیم فروریختن تخریب شد.

→ بازگشت به «رشتی که بود»