بناهای سبزه‌میدان رشت در زمان حکومت سلسله‌ی تجاسبی ساخته شد اما برخی آن‌ها را از بناهای دوران صفوی می‌دانند. بعدها در دوران حکومت محمدولی‌خان سپهدار اعظم تبدیل به باغ ملی شد. این بنا و دروازه‌های مشهورش در سال ۱۳۱۰ شمسی تخریب شد.

→ بازگشت به «رشتی که بود»