آذر ۱۳۹۳

عددها گاهی تاریخ و زمان را نشان می‌دهند، گاهی آمار و ارقام را و گاهی حساب‌های سپرده و اندوخته را. اعدادی که در این صفحه گردآورده‌ایم، هر سه‌ی این مفاهیم را یک‌جا در خود دارند، آمار و ارقام فعالیت‌هایی که در طول تولید این پنجاه شماره‌ی مجله داستان انجام شده و حاصل آن نمایه‌ی پرافتخاری است که اندوخته‌ی جمعی همه‌ی مجله داستانی‌هاست.