سفرهای دیدنی

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

«سفرهای دیدنی» بخشی است در ویژه نامه نوروزی مجله داستان برای نمایش قصه‌های تصویری کامبیز درم‌بخش درباره سفر؛ قصه‌هایی کوتاه و ساده که روایتشان، تنها چند فریم طول می‌کشد و با این حال هر کدام چیزی کم از یک داستانک ندارد؛ شروع می‌شود، اوج می‌گیرد و غافلگیر می‌کند.