مهر ۱۳۹۴

روزنوشته‌های لقمان‌الممالک در ایام تحصیل طب در فرانسه

یک ساعت از ظهر گذشته به پلاس بیور رسیدم. برنارد هم‌شاگردی طب با شاهزاده منتظر من بودند. امنیبوس نشسته رفتیم. گفتند امروز موقوف شده است. فردا دوساعتی بعدازظهر بیایید. دیدم امروز روز هدر می‌رود. به بولوار یاتو رفتم. شاتوبریان بود تماشایی کردم. پرنس کوچولو آمد، قدری فرانسه حرف زدم. ساز کوچکی داشت، مال فریدون‌خان بود به شکل سنتور ایرانی.

هفتم دسامبر مطابق با اول محرم

آذر ۱۳۸۹

روايت عزاداری مردم ايران در سفرنامه‌های خارجی

سردترين و بيگانه‌ترين راوي‌ها هم در متن‌هايشان، روح و شور جاري در عزاداري و مراسم سنتي محرم را گزارش كرده‌اند، حتي آنهايي كه نگاهشان نسبت به آيين‌ها، نگاه تمسخرآميزي بوده، در جايي از گزارش‌شان تحت تاثير اين غم و عشق قرار گرفته‌اند.