کواليتي استريت

مهر ۱۳۹۲

بار اولي که به دانشگاه دخترش سر زده و ديده بود دانشجوها با دمپاييِ‌‌ حمام سر کلاس مي‌روند، بايد حواسش را جمع مي‌کرد. وقتي موضوع را به دخترش گفت، سوکن جواب داد: «اوه مامان، به‌خاطر هواي داغِ يک‌دفعه‌ايِ اين‌روزها همه صندل مي‌پوشند.»

موریسون اوکولی

اردیبهشت ۱۳۹۲

تو با مدرک‌های دکترایت برنگشتی. خیلی دوست داشتم با آن‌ها دفنت می‌کردم. شاید مردم هم از من تقلید می‌کردند و موقع دفن قوم‌وخویش‌های درس‌خوانده‌شان همین‌کار را می‌کردند. ما این‌جا کشته‌مُرده‌ی تقلیدیم.