صفر مرزی

مرداد ۱۳۹۳

به بهانه ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان

این مجموعه ادای دینی است کوچک به صبر و استقامتی که آزادگان برای حفظ وطن و آرمان‌ها به خرج دادند. شرح عکس‌های این مجموعه، خاطراتی است که ساسان مؤیدی از لحظه‌ی ثبت آن‌ها به یاد دارد.