خانه نشکستنی

شهریور ۱۳۹۲

صورت جهيزيه‌ی يک عروس در دوره‌ی قاجار

وقتی سبکِ زندگیِ ایرانی زنده بود و آدم‌ها شکلِ زندگی‌شان را دوست ‌داشتند و در مقابلِ‌ فرنگی وا نداده بودند، میلِ مردم این سرزمینِ خشک به سادگی بود، هرچیزی آن‌قدر مصرف می‌شد تا بلااستفاده شود.