سبدبافیِ خلاق

آبان ۱۳۹۲

اعتقاد راسخش این بود که نویسنده زمانی می‌فهمد چه می‌خواهد بگوید که فرایند پیش‌رفت و اصلاحِ چیزی را که می‌گوید ببیند و این دیدن، تنها درنتیجه‌ی بازبینی و اصلاح حاصل می‌شود. گاردنر به بازبینی باور داشت، آن‌هم به بازبینی بی‌پایان.