مهر معلوم و مدت معلوم

شهریور ۱۳۹۲

عقدنامه‌ی‌ چند نسل يک خانواده‌ی ايرانی

عقدنامه‌ها محل تجلیِ هنرِ مردمی هم بودند. بسته به وسعِ داماد، پیشانیِ عقدنامه ترنج می‌کشیدند، مذهب و مرصع‌ می‌شد و بین خط‌ها را طلاانداز می‌کردند.