مزمار

مرداد ۱۳۹۲

یک میکروفن در مسجد نصب کردند. با دستگاه تقویت صدا، صدا را از طریق یک رشته‌سیم به مرکز تلفن در خیابان اکباتان منتقل ‌کردند و با رشته‌سیمِ یک خطِ تلفنِ دیگر صدا را در محل فرستنده، دریافت ‌کردند.