نوبتِ من آمد

آذر ۱۳۸۹

گزيده‌ای از مقتل حسين ابن علی(ع) از كتاب ترجمه تفسير طبری

عمر ابن سعد گفت: «شما هرگز مردی ديده‌ايد كه همه اهل بيت او پيش وی بكشته‌اند و او را چندين جراحت كردند و چندين سپاه گرد وی اندر آمدند و او از جان نااميد شده، با اين دلمردی كه اين مرد است؟»