سواد مکتبی

مهر ۱۳۹۲

عکس‌هايی از مکتب‌خانه تا مدرسه‌‌‌های نو در عصر قاجار

روال این بوده که بعد از پنج‌سالگی بچه‌ها را به مکتب می‌فرستاده‌اند. کلیاتی شاملِ خواندن و نوشتن، روخوانیِ قرآن و یادگیری صرف‌ونحوِ عربی، کمی ریاضیات و کمی فقه جزو مبانیِ ابتداییِ آموزش بود.