پدر واقعی

شهریور ۱۳۹۳

تا پیش از آن لب‌هایش پشت سبیل پنهان می‌شد و آثار لبخند، اخم یا حتی خنده‌ی او فقط در چین‌وچروک گونه دیده می‌شد، اما با تراشیدنِ سبیل انگار که یک‌هو بُعد تازه‌ای به چهره‌اش اضافه شده باشد، می‌شد آثار اخم یا خنده را در تمام چهره‌اش دید.