مسابقه‌ی سی‌وششم

آذر ۱۳۹۲

اعتبار تا یکم دی‌ماه

به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید. دیالوگ باید کمتر از بیست کلمه و البته طنزآمیز باشد؛ یعنی پتانسیل طنز نهفته در تصویر را آزاد کند.

آبان ۱۳۹۲

اعتبار تا یکم آذرماه

این سی‌وپنجمین مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید.

محمدرضا دوست‌محمدی

مهر ۱۳۹۲

اعتبار تا یکم آبان‌ماه

ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن بنویسید.

شماره 33 مسابقه داستان یک‌خطی

شهریور ۱۳۹۲

این سی‌وسومین مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: به تصویر نگاه کنید و یک دیالوگ برای شخصیت در حال حرف‌زدن (مرد توی آب) بنویسید.