سر برج

دی ۱۳۹۲

چند روايت درباره‌ی ‌«قرض»

«قرض» سوژه‌ای داستان‌خیز است. موقعیتی که نقش‌های تازه می‌آفریند. مبادله که انجام شد، یکی می‌شود بدهکار و دیگری بستانکار. دو طرف ماجرا سر گرهِ مشترکی که همان مورد قرضی باشد، وارد تعامل می‌شوند.