ویژه‌ی یلدا

دوره جدید، شماره ۳۱، شماره پیاپی ۴۰، دی ۱۳۹۲

۳۲+۲۴۴ صفحه، به همراه کارت هدیه شب یلدا

شبانه‌های​جهانگیر

گزارشی از محافل شبانه‌ی دربار سلطان هند

شبِ امتحان

گزيده‌‌ی خاطرات تاج‌السلطنه از مراسم چراغ‌خاموش‌کنی

ز چه دیر ماندی ای شب

سه نامه‌ی عاشقانه از روزگار قاجار

آکس به آکس

خاطرات يک مهندس مکانيک

خانه‌بازی

زندگی کارگران مهاجر رومانی در روستاهای زادگاه‌شان

سرِ برج

چند روايت درباره‌ی ‌«قرض»

وسوسه نوشتن

درباره‌ی اهميت خواندن به شکل حرفه‌ای

نوشتن زندگی‌کردن است

گفت‌و‌گو با دوريس لسينگ درباره‌ی شيوه‌های نوشتن و مضمون داستان‌هايش

مسابقه‌ی سی‌وهفتم

اعتبار تا یکم بهمن