از لهجه‌ معلوم بود از اهالی انگلیس نمی‌باشد

خرداد ۱۳۹۲

آشنايی فارسی‌زبانان با ادبيات غرب در عصر قاجار

از هفت بچه‌بلبل یکی بلبل درمی‌آید. این‌جایش را نمی‌فهمی که مثل من اصیل‌زاده را مادر‌زن گفتی زیِّ تو نیست، هرچه داماد ما هم بوده باشی باز باید زیِّ خود را بشناسی، از حد و سَدِ خود تجاوز نکنی. پا به‌اندازه‌ی گلیمت دراز کنی.