۱۹۹۳- ۱۹۲۴، ژاپن. نویسنده، شاعر و نمایشنامه‌نویس. او در سال ۱۹۶۲ برنده‌ی جایزه‌ی ادبی یومیوری و در سال ۱۹۶۷ برنده‌ی جایزه‌ی تانیزاکی شد. از آثار او رمان «زن در ریگ روان» و مجموعه‌‌داستان «تجاوز قانونی» به فارسی ترجمه شده است.

شهریور ۱۳۹۷

شب رسید و باد آرام گرفت. در پاسگاه پلیس سر راه ده‌کوره، پلیس درجه‌دار پیری تک و تنها نشسته بود و کف پاهایش را جلو بخاری داغ سرخ گرم می‌کرد و سیب‌زمینی پوست می‌کند. رادیو یکریز ور می‌زد اما او توجهی نداشت. غرق خواب و خیال خوش بود.