شهریور ۱۳۹۷

می‌گویند یک عذرخواهی خوب باید حال هر دو طرف را خوب کند، حتی باری از روی دوش‌شان بردارد. وقتی خودتان را برای تور عذرخواهی آماده می‌کنید، این قانون کمی عوض می‌شود. من دلم نمی‌خواست انتظار داشته باشم از هرکدام از این عذرخواهی‌ها چیزی بیرون بکشم.