بکشید تا باز شود

مرداد ۱۳۹۲

در انبوه پَس‌وُردهایت چرخ مي‌زني. پس‌وردهایت ماجرايي سِرّي روايت مي‌كنند. مهم‌ترين چيزهايت را، چيزهايي كه گمان مي‌كني هرگز رمزگشایی نخواهند شد. كلمه‌ها و عددهایی نهفته در اعماق قلبت.