تهران عاشقت مي‌كند

اردیبهشت ۱۳۹۴

فارسی که بلد نیست بنویسد و همه را لاتین نوشته. «بزرگ بازار، عودلاجون، شمس‌العموره، گنگلج، شاه‌عباس…» که خنده‌ام می‌گیرد اما یاسْمین بی‌مکث فهرستش را پی‌می‌گیرد، «تیاترشهر، لاله‌زاگ، سوعدآباد، گود زنبورک‌گانه، خانی‌آباد…» خانی‌آباد دیگر چرا! می‌خواهد ادامه بدهد که می‌پرم توی حرفش، «یاسْمین این کار یک‌ماهه نه یک‌روز. تهران دریاس.»