آبان ۱۳۹۵

من اگر به دوردست‌ها گریخته‌ام، علتش ترس از دستگیری‌ نیست، راستش می‌ترسم توی خیابان او را ببینم و مجبور شوم از نگاهش فرار كنم و رو برگردانم. برایم سخت است. برای توتو هم، چون‌ ـ هرچه هم که پشت سرم برايش حرف زده باشندـ می‌دانم که دوستم دارد. آن‌ها واقعا رفتار من را چگونه براي او توضیح می‌دهند؟