۱۹۴۵، آمریکا. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی پن/ مالامود (به طور مشترک با آدام هاسلت) (۲۰۰۶) و برنده‌ی جایزه‌ی پن/فاکنر برای رمان The Barracks Thief (1984). او را بیشتر با زندگی‌نگاره‌ی «زندگی این پسر» می‌شناسند. ناداستان «در ارتش فرعون» (خاطرات وولف از جنگ ویتنام)، مجموعه‌داستان‌های «شب مورد نظر» و «انجیل سفید» و رمان «مدرسه قدیم» از او به فارسی ترجمه شده‌اند.