دزد

بهمن ۱۳۹۲

اگر بخواهی از روی شخصیت قضاوت کنی، ممکن است کار، کارِ کوچکه باشد. آن «آنِ کمبود» را در چشم‌هایش دارد. کمبودی که وین هم بعضی وقت‌ها حسش می‌کند.