موریسون اوکولی

اردیبهشت ۱۳۹۲

تو با مدرک‌های دکترایت برنگشتی. خیلی دوست داشتم با آن‌ها دفنت می‌کردم. شاید مردم هم از من تقلید می‌کردند و موقع دفن قوم‌وخویش‌های درس‌خوانده‌شان همین‌کار را می‌کردند. ما این‌جا کشته‌مُرده‌ی تقلیدیم.