ارباب تیشه‌ها

اردیبهشت ۱۳۹۳

به بهانه‌‌ی روز کارگر

کافی است در لباس‌های دیگری تصورش کنيد تا آدم دیگری بشود؛ بشود بدلکاری حرفه‌ای که عوامل پرشمار فیلم، پشت دوربین، حرکاتش را با چشم دنبال می‌کنند، یا پهلواني که در میان حلقه‌ی جمعیت مسحور، معركه مي‌گيرد، يا ورزشکاری که روی خرک‌حلقه‌ به طلای المپیک فکر می‌کند.