بهمن ۱۳۹۴

توی کلاس، مرا نشانده بودند وسط دخترها. تمام ردیف جلو و پشت و حتی دو نفر بغل دستی‌ام دختر بودند؛ محاصره‌ي هوشمندانه‌ای که مدیر مدرسه شخصا تدبیر کرده بود چون خیلی شیطان بودم و کنار پسرها آرام نمی‌گرفتم.