۱۹۳۶، آمریکا. نویسنده. دلیلو در بیشتر حوزه‌های ادبیات فعال بوده و تا به حال رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلمنامه و مقاله‌های مختلفی از او منتشر شده‌اند. رمان‌های «سروصدای سفید»، «بادی آرتیست» و «نقطه‌ی امگا» از جمله آثار او هستند که به فارسی ترجمه شده‌اند.

مرداد ۱۳۹۵

دونده به آهنگ منظم نفس‌هایش گوش داد. جوان بود و می‌دانست می‌تواند تندتر بدود اما نمی‌خواست در این تنگِ غروب، حس خوبی را که از فعالیت ملایمش داشت ضایع کند. همه‌ی هیاهوی روز با عرق‌ریزی مدام از تنش بیرون می‌ریخت.