۱۹۶۲، ایتالیا. نویسنده و دندانپزشک. از آثار او رمان «Bella Mia» در سال ۲۰۱۴ برنده‌ی جایزه‌ی ادبی برانکاتی و رمان «L’Arminuta» در سال ۲۰۱۷ برنده‌ی جایزه‌ی ادبی کامپیلو شده است. مجموعه‌داستان «Lo sfregio» و رمان «Mia madre è un fiume» از آثار دیگر او است.

مرداد ۱۳۹۷

از همان اول سفر، آن عقب سر این‌که کی وسط بنشیند دعوا داشتیم چون جای خیلی ناراحتی بود، به‌خصوص وقتی از پستی‌بلندی‌های خیابان رد می‌شدیم‌ از هیچ‌طرف نمی‌توانستیم خودمان را نگه داریم و خیابان‌هایمان هم پر از تپه و چاله با شیب‌های تند بود.