۱۹۷۶، آمریکا. نویسنده و مدرس دانشگاه. برنده‌ی جایزه‌ی ادبی پوشکارت. از او رمان «The Professor's Daughter » و کتاب ناداستان «Searching for Zion: The Quest for Home in the African Diaspora» منتشر شده است.