بَلد

اسفند ۱۳۹۲ و فروردین ۱۳۹۳

خاطرات يک راهنمای تور

اتوبوس و هتل بسیار خوبی برایشان گرفتم که صدوهشتادهزار تومان در مقابلش چیزی نبود. غیر از خرید ‌پروپیمان، خوب از سایت‌های تفریحی و گردش‌گری استفاده کردند. اما وقتی تور تمام شد، فقط خرج موبایلم درآمده بود. تمام آن‌چه قرار بود دست‌مزد خودم باشد، هزینه‌ی تور شد.