توهم بزرگ

دی ۱۳۹۲

چه برنامه‌اي براي زندگی‌ام داشتم؟ مساله‌ي اصلي همین بود. آیا باید بازیگر می‌شدم؟ قولی که به مادر محتضرم داده بودم چه می‌شد؟ معلوم است كه هیچ پاسخی براي اين سوال‌ها نداشتم.