۱۹۸۵، آمریکا. عکاس خبری آزاد که بیشتر در آفریقا کار کرده است. برنده‌ی جایزه‌ی Magnum Photo’s Inge Morath (2014) است که به زنان عکاس برگزیده‌ی زیر سی‌سال تعلق می‌گیرد.

هم‌راه

آذر ۱۳۹۳

کافی است کمی به دهان‌های باز کفش‌ها خیره شوی تا به حرف بیایند، در خیال، صاحبان کفش‌ها را تصور کنی و مثل بازی نقطه و خط، هر کفشی را با یک خط به صاحبش برسانی. اگر آدم‌ها آشنا باشند، کنجکاوی به همین نقطه ختم می‌شود اما اگر هیچ شناختی از صاحبان کفش‌ها نباشد، چه؟