۱۹۶۱، روسیه. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی بوکر روسیه (۲۰۰۰) و جایزه‌ی بین‌المللی ادبیات (۲۰۱۱). رمان‌های «Maidenhair» و «The Taking of Izmail» از آثار او هستند.

اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷

پسرمان هنوز یک سالش هم نشده بود. همسرم برای مراقبت از او خانه‌نشین شده بود و من به هیچ شکل نمی‌توانستم شغلی دائمی پیدا کنم. در همه‌چیز صرفه‌جویی می‌کردیم ولی پولی که من از کارهای پاره‌وقت درمی‌آوردم، حتی کفاف اجاره‌ی خانه را هم نمی‌داد و در این اوضاع و احوال دو جشن تولد هم همزمان داشت نزدیک می‌شد: اول تولد پسرم و بعد همسرم.