۱۹۷۱ـ۱۸۸۳، ژاپن. نویسنده و منتقد ادبی. از نویسندگان اصلی مکتب «شیراکابا» که در جست‌وجوی مفاهیم و ارزش‌های مدرن نظیر فردگرایی و اومانیسم بودند. آثار شیگا تاثیر عمیقی بر نویسندگان ادبیات داستانی ژاپن گذاشت. او در سال ۱۹۴۹ نشان فرهنگی کشور ژاپن را دریافت کرد.

دی ۱۳۹۶

طوری که انگار نیرویی او را با خود می‌کشید به طرف همان راهی که آمده بود بازگشت. وقتی می‌خواست به سمت مغازه‌ی سوشی بپیچد، ناگهان در خیابان، سمت دیگر چهارراه، چشمش به یک دکه‌ی سوشی افتاد که روی پرده‌اش نام همان مغازه‌ی سوشی‌فروشی نقش بسته بود. سن‌کیچی با قدم‌های آهسته به آن سمت حرکت کرد.