خرداد  ۱۳۹۵

هر دو توی اتاق‌خواب بودیم. فیلم که تمام شد آذر کانال عوض كرد اما من رفتم توی فکر. اگر چند زندگی داشته باشم این زندگی قبلی‌ام است یا آن يكي که تویش پرنده‌ام. آذر همسر اول‌ِ من بوده یا آن لک‌لک سفیدی که روی تخم‌ها می‌نشیند و سرش را بالا می‌گیرد و از توی لانه، بین آن‌همه پرنده‌ی مهاجر، عاشقانه نگاهم می‌کند.