شهریور ۱۳۹۷

وقتی روز اول رفتم مدرسه، همکلاسی‌هایم فهمیدند که زبان اصلی من گیلکی نیست وگیر می‌کنم برای گیلکی حرف زدن؛ می‌فهمیدم ولی آنچه را می‌توانستم می‌گفتم نه آنچه را می‌خواستم. در نتیجه همکلاسی‌ها با من فارسی حرف می‌زدند.