صلات ظهر

شهریور ۱۳۹۲

«این بیابون فقط به درد شاشیدن سگ می‌خوره. این‌قدر تشنه‌ است که تف آدم رو هم می‌بلعه.» تف کرد، تفش روی خاک مثل جزیره‌ای وسط اقیانوس شکل کج‌وکوله‌ای ساخت.