پسرک و کتاب

اردیبهشت ۱۳۹۲

پسرک به دعوت دوستش سیروس طاهباز و توصیه‌ی بانو سیمین دانشور به کانون رفت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ویراستارِ آن‌جا شد، کتاب‌ها را ویرایش می‌کرد و چند کتاب از او منتشر شد