۱۳۴۱، مسجدسلیمان. داستان‌نویس و مدرس رشته‌ی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز. برنده‌ی جایزه‌ی ادبی هفت‌اقلیم برای مجموعه‌داستان
«عاشقانه‌ مارها» (۱۳۹۳). رمان «وقتی فاخته می‌خواند» و مجموعه‌داستان‌های «نیمدری» و«دختری با عطر آدامس خروس‌نشان» از آثار او است.

مرداد ۱۳۹۴

برگشتني از تخته‌سنگ که آمدم بالا برق چیزی یک‌آن از تاریکی پشت معدن به چشمم آمد. نور چراغ‌قوه را انداختم طرفش. شبحی انگار از دل تاریکی پیدا بود و تکان می‌خورد. فکر کردم شاید دوباره بچه‌های گشت آمده‌اند سروگوشی آب بدهند. توی این چند شب چندین‌بار آمده بودند. چراغ خاموش ماشین یا موتورشان را می‌گذاشتند دورتر و آرام و بی‌صدا می‌آمدند تا گشتی بزنند.