عیب و ایرادهای من

شهریور ۱۳۹۳

شنیدن این‌که ایرادهای من آزارش می‌داده، برایم خوشایند نبود. این‌که یکی که عاشقش بودم بعضی چیزهایم را هیچ‌وقت دوست نداشته، بهت‌آور بود. گفتم نمی‌خواهم بدانم آن ایرادها چیست اما می‌دانم باید بروم و به‌شان فکر کنم.