آب

اردیبهشت ۱۳۹۳

شاید خودش باعث می‌شود آدم‌ها از او دوری کنند. بی‌آن‌که بخواهد کاری می‌کند که مردها می‌روند و دیگر پشت‌سرشان را هم نگاه نمی‌کنند، می‌اندازدشان توی ماشینِ بدخلقی‌اش و ول‌شان می‌کند به سمت معدن‌ها، آشغال‌ها، لاشه‌های کوچک و بی‌نام‌ونشانِ آب.