۱۹۷۷، آمریکا. نویسنده. داستان‌های کوتاه او در مجله‌های ادبی مانند گرنتا منتشر شده است. از او تا کنون یک رمان به نام «The Dog Fighter» در سال ۲۰۰۴ منتشر شده است.

اردیبهشت ۱۳۹۶

کمی بعد از این‌که شغلم را به‌عنوان معلم از دست دادم، شروع کردم به قدم ‌زدن با دخترم در مسیر گورستانی که نزدیکی محله‌‌مان بود. ‌غروب که می‌شد راه می‌افتادیم تا بتوانیم هزاران هزار کلاغی را که از چهارگوشه‌ی شهر کوچک‌مان به گورستان می‌آمدند ببينيم.