افسانه حسین بنّا

بهمن ۱۳۸۹

بعد از صحبت‌های او بود که ما همگی تاریخ ۲۵۳۷ شاهنشاهی را از پشت جلد کتاب‌هایمان خط زدیم اما نگران بودیم که اگر این انقلابی که آقای خان‌آقا می‌گفت پیروز نشود، ما با کتاب‌هایمان چه کار کنیم؟!