از تنگ و ننگ جنگ

اردیبهشت ۱۳۹۳

علي‌لات كه مي‌دانست تئاتري كه بازي خواهد كرد تا آخر عمر او را از شر اين مامور سمج خلاص خواهد ساخت، نامردي نكرد و سيخ «چاردوالو» را از جيب درآورد و اشاره‌اي به كنار دم خر كرد و خر بينوا با بار كتيرا و مشك ماست جفت زد و پريد وسط اداره‌ي دارايي سيرجان!